News - Notice

Đến Lúc Cày Quốc Thả Ga!

news_20170829a.jpg (580×147)


Hỡi các quý Anh Chị, cùng khởi động nào! Từ 00h00 Ngày 29/08 đến 23h59 Ngày 04/09 (GMT+7), cùng tham gia vào Sự Kiện Cày Level Tối Đa nơi các nhân vật được tạo mới đạt tới level 93 và hoàn thành các dungeon sau sẽ đạt yêu cầu nhận thưởng hấp dẫn! 

• Clear Counterattacking Manticore Nest Normal x2
• Clear Counterattacking Manticore Nest Hardcore x2
• Clear Returned Archbishop Nest Normal x2
• Clear Returned Archbishop Nest Hardcore x2

news_20170829b.jpg (700×429)

Chưa hết đâu. Để hỗ trợ bạn trong nhiệm vụ này, chúng tôi cũng sẽ tổ chức Sự Kiện Nhân Đôi Exp nơi bạn sẽ nhận thêm 100% EXP từ 00h00 Ngày 02/09 đến 23h59 Ngày 03/09 (GMT+7)!
Đừng nghỉ ngơi nếu bạn muốn thành nhà vô địch, hãy tiến tới Lagendia ngay! 


Điều Khoản & Điều Kiện
 
Sự kiện bắt đầu vào 00h00 Ngày 29/08 đến 23h59 Ngày 04/09.
Phần thưởng chỉ có thể nhận được Một lần cho từng nhân vật.
Phần thưởng được trao Cho từng nhân vật.
• Phần thưởng được trao cho các nhân vật mới được tạo trong thời gian diễn ra sự kiện và phải hoàn thành các yêu cầu được giao để đạt yêu cầu nhận thưởng.
• Phần thưởng sẽ được trao sau khi sự kiện kết thúc vào Trước 23h59 Ngày 07/09.
• Phần thưởng sẽ được trao vào Hòm Chứa Đặc Biệt
• Phần thưởng hết hạn và không được thu thập sẽ không được bổi thường.
• Tất cả các mốc thời gian tính theo Múi Giờ GMT+7.
• Bất kỳ nhân vật nào đã bị cấm do vi phạm chính sách lạm dụng trò chơi trong suốt thời gian diễn ra sự kiện hoặc trao thưởng sẽ không được bồi thường.
• Bất kỳ tranh chấp sẽ không được giải quyết sau 01 tháng kể từ ngày trao thưởng sự kiện.
• Điều Khoản và Điều Kiện có thể được thay đổi mà không cần báo trước.