News - Event

Thử Thách Chính Mình!

20180105_VN_ChallengeYourself_NewsBanner.jpg (580×147)

Hãy trở thành anh hùng mạnh mẽ hơn bao giờ hết trong năm 2018! Cùng luyện tập chăm chỉ trong Thử Thách Của Tháng và nhận thưởng hoành tráng xứng đáng công sức bỏ ra! Từ 00h00 Ngày 09/01 – 23h59 Ngày 04/02, chỉ cần hoàn thành các thử thách sau:

Thử Thách 1

Hoàn thành các Dungeon được chỉ định sau, mỗi dungeon 2 lần để đạt yêu cầu nhận thưởng:

• Limit Break Typhoon Kim Nest x2
• Limit Break Granom Nest x2
• Limit Break Professor K Nest x2
• Limit Break Sea Dragon Nest x2

Thưởng Hoàn Thành Rewards:
20180104_ChallengeYouself_Mission1_rewards.png (700×273)

Thử Thách 2

Người chơi phải hoàn thành các dungeon theo số lượng yêu cầu sau để nhận thưởng tương ứng:
• Grievous Guardian Nest x5 [Normal]
• Grievous Guardian Nest x5 [Hardcore]
• Grievous Guardian Nest x5 [Hell]


Thưởng Hoàn Thành Guardian Nest x5 (Normal) Rewards:
20180104_ChallengeYouself_Mission2-1_rewards.png (700×394)

Thưởng Hoàn Thành Guardian Nest x5 (Hardcore) Rewards:
20180104_ChallengeYouself_Mission2-2_rewards.png (700×394)

Thưởng Hoàn Thành Guardian Nest x5 (Hell) Rewards:
20180104_ChallengeYouself_Mission2-3_rewards.png (700×394)

Thưởng Hoàn Thành Cả 3 Yêu Cầu Trên Bonus Rewards:
20180104_ChallengeYouself_Mission2-4_rewards.png (700×273)

Thử Thách 3

Người chơi hoàn thành từng dugeon sau theo số lượng yêu cầu để nhận thưởng tương ứng:

• Rune Dragon 8 Man x5 [Normal]
• Rune Dragon 8 Man x5 [Hell]

Thưởng Hoàn Thành Rune Dragon 8 Man x5 [Normal] Rewards:

20180104_ChallengeYourself_Mission3-1_rewards.png (700×273)

Thưởng Hoàn Thành Rune Dragon 8 Man x5 [Hell] Rewards:
20180104_ChallengeYourself_Mission3-2_rewards.png (700×273)

Luyện tập vui vẻ! 


Điều Khoản và Điều Kiện

Sự kiện bắt đầu từ Ngày 09/01 và kết thúc vào 23h59 Ngày 04/02.
• Các nhiệm vụ yêu cầu phải được hoàn thành bởi Cùng nhân vật (không thể dùng các nhân vật khác nhau để gộp thành tích).
• Phần thưởng được trao cho từng nhân vật.
• Phần thưởng được trao dựa trên số nhiệm vụ hoàn thành.
• Phần thưởng sẽ được trao trước khi hết ngày 06/02.
Phần thưởng được trao trong Hòm Chứa Đặc Biệt.
• Phần thưởng hết hạn và không được thu thập sẽ không được bổi thường.
• Tất cả các mốc thời gian tính theo Múi Giờ GMT+7.
• Bất kỳ nhân vật nào đã bị cấm do vi phạm chính sách lạm dụng trò chơi trong suốt thời gian diễn ra sự kiện hoặc trao thưởng sẽ không được bồi thường.
• Bất kỳ tranh chấp sẽ không được giải quyết sau 01 tháng kể từ ngày trao thưởng sự kiện.